ࡱ> vbjbjAA++10*z z www84DM;;;;c111MMMMMMM$]ORV#$&l*+$ & F ha$gdB4 $ & F a$gdB4 $ & Fa$gdB4 $^a$gdb $ a$gdb $ & F a$gdB4$ & F a$gdB4$ & F^`a$gdB4&^`<,>,,,2223p3444 44N5P5d66;F0R2RRR4W@WWWWXXXXYYZZ[[\\ddegVkXkӳӳӳӳӠӳӳӳӳӳӎӎ#hb hb CJOJQJ\^JaJU h1bhb CJOJQJ^JaJhb CJOJQJ^JaJ#hb hb 5CJOJQJ^JaJ hb hb CJOJQJ^JaJh|3CJOJQJ^JaJh1bCJOJQJ^JaJ8+ +(+*++"/`0|1~1114|9;lIKKL$ & F ^a$gdB4#$ & F & p@ P !^a$gdB4 $ & Fa$gd1b$ & Fda$gdB4 $ & Fa$gdB4$a$gdb $a$gdb rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, w tym wprowadzania do obrotu w postaci fascykuBw, wypo|yczania, najmu, dzier|awy, u|yczania, udostpniania w innych formach DzieBa i ich egzemplarzy oraz opracowaD DzieBa i ich egzemplarzy utrwalonych i zwielokrotnionych ka|d technik, w szczeglno[ci okre[lon w punkcie a) powy|ej, i przy zastosowaniu ka|dej techniki udostpniania, w szczeglno[ci okre[lonej w punkcie b) powy|ej, eksploatacji w formie wszelkich mo|liwych produktw i we wszelkich mo|liwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach wBkienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising), publicznego wykonywania, wystawiania, publicznego udostpniania w taki sposb, aby ka|dy mgB mie do nich dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, korzystania z DzieBa oraz ich opracowaD w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiaBach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, telewizji, radiu, internecie, na wszystkich pozostaBych polach eksploatacji, na ktrych korzystanie jest konieczne dla peBnego korzystania z DzieBa, oraz ich opracowaD na polach eksploatacji okre[lonych we wszystkich powy|szych punktach. WykBadowca niniejszym upowa|nia Zamawiajcego, z prawem udzielania dalszych upowa|nieD w peBnym zakresie niniejszego upowa|nienia, do: korzystania z DzieBa na wszystkich, okre[lonych w ustpie 1 powy|ej, polach eksploatacji, decydowania o pierwszym udostpnieniu DzieBa publiczno[ci w caBo[ci lub w dowolnej cz[ci, decydowania o zmianach tre[ci i formy oraz o rzetelnym wykorzystaniu DzieBa w caBo[ci lub w dowolnej cz[ci, oraz wykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z DzieBa w caBo[ci lub w dowolnej cz[ci, w tym do samodzielnego ingerowania w tre[ DzieBa modyfikowania jego tre[ci lub formy, dodawania nowych lub usuwania istniejcych elementw, decydowania o formie udostpniania DzieBa publiczno[ci, skracania, fragmentaryzacji DzieBa celem jego umieszczenia w utworze audiowizualnym, prasie, na plakacie, billboardzie, programie komputerowym lub produktach zwizanych z merchandisingiem, i innych tym podobnych czynno[ci, przy czym powy|sze upowa|nienie jest nieodwoBalne, niewygasajce na wypadek |adnych okoliczno[ci, w tym [mierci, nieograniczone terytorialnie, czasowo, ani ilo[ciowo. Przeniesienie praw autorskich, w tym praw zezwalania na wykonywanie praw zale|nych, zgodnie z ust. 1 powy|ej i udzielenie Zamawiajcemu upowa|nienia zgodnie z ust. 2 powy|ej, nastpuje z chwil przekazania Zamawiajcemu przez WykBadowc DzieBa w jakiejkolwiek formie (w tym cyfrowej lub papierowej) i w jakiejkolwiek postaci (w tym ukoDczonej lub nieukoDczonej). Je|eli przekazanie DzieBa nastpuje przez przekazanie no[nika danych, na ktrym DzieBo jest utrwalone, z chwil jego przekazania na Zamawiajcego przechodzi wBasno[ tego no[nika. WykBadowca o[wiadcza, |e DzieBo jest/bdzie dzieBem oryginalnym i indywidualnym, oraz |e korzystanie z DzieBa przez Zamawiajcego oraz bezpo[rednich lub po[rednich nastpcw prawnych Zamawiajcego na wszystkich, okre[lonych w ustpie 1 powy|ej polach eksploatacji i w sposb okre[lony w ustpie 2 powy|ej, nie naruszy prawa ani prawem chronionego dobra osoby trzeciej, a odpowiedzialno[ za ewentualne naruszenia tych praw i wszelkie wyrzdzone w zwizku z tymi naruszeniami szkody, zarwno wobec Zamawiajcego i jego bezpo[rednich lub po[rednich nastpcw prawnych, jak i osb trzecich, bdzie ponosi WykBadowca. WykBadowca o[wiadcza, |e nie przenisB na |adn osob trzeci autorskich praw majtkowych ani nie udzieliB |adnej osobie trzeciej licencji na korzystanie z DzieBa na ktrymkolwiek z pl eksploatacji. WykBadowca o[wiadcza, |e nie powierzyB i nie powierzy |adnej z organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi jakichkolwiek praw do zarzdzania lub ochrony w odniesieniu do jakichkolwiek pl eksploatacji DzieBa, oraz |e |adna z takich organizacji nie ma legitymacji procesowej w tym zakresie. 6 Wszelkie spory, ktre mog powsta przy interpretacji oraz w zwizku z realizacj niniejszej umowy, Strony bd prbowa rozwizywa polubownie. Je|eli polubowne rozwizanie sporu oka|e si niemo|liwe, Strony poddadz go rozstrzygniciu Sdu wBa[ciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajcego. 7 Honorarium WykBadowcy podlega opodatkowaniu zgodnie z wBa[ciwymi przepisami prawa podatkowego. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewa|no[ci. W zakresie postanowieD nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie bd miaBy odpowiednie przepisy powszechnie obowizujcego prawa, w tym w szczeglno[ci Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Adresy Stron podane na pocztku niniejszej Umowy s ich adresami dla dorczeD. Strony obowizane s zawiadamia si wzajemnie o ka|dorazowej zmianie ich adresw. W przypadku zaniedbania tego obowizku pismo przesBane pod ostatnio wskazany przez Stron adres i zwrcone z adnotacj oniemo|no[ci dorczenia pozostawia si w dokumentach ze skutkiem dorczenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy Strona nie zmieniBa adresu, a odmawia bdz te| nie mo|e przyj korespondencji pod dotychczasowym adresem. Jakiekolwiek prawa i obowizki wynikajce z niniejszej umowy nie mog by przenoszone przez ktrkolwiek ze Stron na rzecz osb trzecich bez zgody drugiej Strony w tym przedmiocie wyra|onej w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. Niniejsza umowa zostaBa sporzdzona w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla ka|dej ze Stron. ZaBczniki: Zapytanie Ofertowe Oferta WYKAADOWCA ARM S.A.         Centrum ObsBugi Inwestora i Eksportera Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Adres korespondencyjny: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Budynek INTRACO, pitro XIX Tel.: 22566 47 60 Faks: 22843 83 31 Email:  HYPERLINK "mailto:proeksport@armsa.pl" proeksport@armsa.pl,  HYPERLINK "mailto:probiz@armsa.pl" probiz@armsa.pl www.coie.gov.pl, www.coie.armsa.pl Projekt wspBfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, PoddziaBanie 6.2.1  Wsparcie dla sieci Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw LOPQXR4WX\Fceeeegggghhh$a$gdb $a$gdb $ & F hda$gdB4$^`a$gd1b $ & Fa$gdB4 $ & Fa$gdB4$ & F ^a$gdB4hhiXk:>:hI0jhI0U hb h0/CJOJQJ^JaJ hb h_^CJOJQJ^JaJ#hb h!CJOJQJ\^JaJ(h#~h!CJOJQJ^JaJnH tH h!CJOJQJ^JaJ#h!h!CJOJQJ\^JaJ#h!hb CJOJQJ\^JaJh1bCJOJQJ^JaJ#hb hb CJOJQJ\^JaJhb CJOJQJ^JaJ hb hb CJOJQJ^JaJtrvrxrzr~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrgdD  gd'$a$gdL}QgdL}Q $ p#a$gdIgdL}Q $dha$gd0/gd_^rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrι}hdVH:djhrUmHnHujh<UmHnHujh|3UmHnHuhr(jhUqhrOJQJUmHnHu)h{PhrB*CJOJQJ^JaJph(jh{PhrOJQJUmHnHu#h'B*CJOJQJ^JaJph)h{PhrB*CJOJQJ^JaJphh{PhrOJQJ"jh'OJQJUmHnHuhh!hI0jhI0UrrrrrrrrrrrsXssssss$tJtHuuuvvv$a$gd$a$gdpTdgd|3gd)CrrrrrrVsXssssssssXtZttttttt"u$uBuDuHuijբ㞉ppYpppYp,hDnh|30JCJ OJQJ^JaJ mH sH 1jhDnh|3CJ OJQJU^JaJ mH sH (hDnh|3CJ OJQJ^JaJ mH sH hDn hu h|3CJ OJQJ^JaJ hDnh!CJ OJQJ^JaJ h!h!CJ OJQJ^JaJ h|3CJ OJQJ^JaJ hDnh|3CJ OJQJ^JaJ hI0hh!HuXuuuu0vvvvvĶղ hb h0/CJOJQJ^JaJhI0hrCJOJQJ^JaJ hpThrCJOJQJ^JaJhr(hDnh|3CJ OJQJ^JaJ mH sH "h|3CJ OJQJ^JaJ mH sH  vvv $dha$gd0/6&P 1h:pt. A!"#$% F\C^V,R0RYJFIFO' }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwx